WSPNOB

Loonkostenvoordeel vervangt premiekorting

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een regeling die is ingegaan op 1 januari 2018 en onderdeel is van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Door gebruik te maken van loonkostenvoordelen kunt u slim besparen op uw personeelskosten. Het is een nieuwe vorm van subsidie door de overheid.

De loonkostenvoordelen zijn lager per werknemer dan de mobiliteitsbonus maar daar staat tegenover dat meer werkgevers gebruik kunnen maken van de loonkostenvoordelen. En kleinere ondernemers kunnen de volledige tegemoetkoming krijgen. Bij de korting op de premies kregen zij vaak maar een deel vergoed. Omdat zij minder premies werknemersverzekeringen betaalden dan de maximale premiekorting.

Proces van indienen
Belangrijk is dat werkgevers het verzoek voor een LKV zelf in moeten dienen via de loonaangifte. Daarnaast moet de werknemer een doelgroepverklaring LKV aanvragen bij UWV of bij de gemeente.

UWV berekent het loonkostenvoordeel en de Belastingdienst betaalt na afloop van het kalenderjaar uit.

Voor de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer geldt een overgangsregeling. Op de website van het UWV staat hoe u in aanmerking komt voor deze overgangsregeling.

Recht op loonkostenvoordelen of het lage-inkomensvoordeel?
Met de Regelhulp van de Rijksoverheid stelt u in maximaal zeven stappen vast of u recht heeft op loonkostenvoordelen of het lage-inkomensvoordeel. Ook krijgt u informatie over de hoogte, duur en het toepassen van de loonkostenvoordelen of lage-inkomensvoordeel.

Voorjaarsevent AANtWERK

Een evenement in Lagerhuisdebat-vorm, met stellingen die oplossingsrichtingen geven om nieuw werk te creëren. Zoals functiecreatie, reshoring en new business development. Hierdoor gaat inclusief ondernemen ook voor jouw organisatie tot een interessantere mogelijkheid behoren.

Ben je op zoek naar meewaarde voor je onderneming? Wil je meer horen over oplossingen voor inzet van talenten die nu niet benut worden? Meer informatie en aanmelden kan hier.

Tel mee met taal: subsidie voor taal op de werkvloer

Maak nu gebruik van de subsidieregeling ‘Tel Mee Met Taal’. Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers deze tijdelijke regeling  gericht op het verbeteren van de taalvaardigheid van werknemer(s) aanvragen.

De voornaamste voorwaarden waaraan het taaltraject moet voldoen leest u hier.

Voorwaarden:

 • De deelnemers aan het taaltraject hebben allen een taalvaardigheidsniveau van 2F of lager*;
 • Het opleidingstraject is geen onderdeel van een inburgeringscursus;
 • De training moet in 2018 starten.

Financiële voorwaarden:

 • Een subsidie bedraagt ten hoogste € 50.000,- per subsidieaanvraag;
 • Een subsidie bedraagt ten hoogste 67% van de totale kosten;
 • In totaal mag de subsidie per opleidingstraject per deelnemer subsidie niet meer dan € 1500,- bedragen.

Wij verwijzen u graag naar de volledige tekst van de subsidieregeling: Subsidieregeling Tel mee met Taal. Wilt u nog een toelichting op het werkgeversdeel van de regeling, dan kunt u die hier downloaden.

Meer informatie bij Leren en Werken Noordoost Brabant kunt u verkrijgen bij Wilma van Antwerpen, via wilma.vanantwerpen@lerenenwerken.nl of 06- 2189 7583.

Voor hulp bij het aanvragen van subsidie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Basisvaardigheden via een mailtje naar info@steunpuntbasisvaardigheden.nl .

*Via de Taalmeter van Stichting Lezen en Schrijven kunt u gratis en snel het niveau van uw werknemers achterhalen. Kijk op www.basismeters.nl

Tijdelijke subsidie verbeterde inzetbaarheid 45+’ers

Er is een tijdelijke subsidieregeling loopbaanadvies opengesteld. Deze is aan te vragen door gekwalificeerde loopbaanadviseurs. Het advies is bestemd voor werkende 45+’ers in specifieke kwetsbare functies en sectoren. Zij kunnen een plan maken gericht op persoonlijke ontwikkeling en richting kansrijk werk. Tevens is het binnen de regeling mogelijk subsidie aan te vragen voor het geven van een training ontwikkeladvies voor leidinggevenden.

Loopbaanadviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers in enkele geselecteerde beroepsgroepen een Ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag van € 600,- aanvragen.

Deelnemers aan een Ontwikkeladvies

Dit is een werknemer, ambtenaar of zelfstandige zonder personeel van 45 jaar of ouder, die voor gemiddeld minimaal 12 uur per week werkzaam is. Mensen die werkloos zijn, hun werk wegens ziekte niet meer kunnen doen, of waarvoor er een ontslag/reorganisatie regeling van kracht is kunnen niet deelnemen.

De deelnemer dient voorts werkzaam te zijn in één van de volgende beroepsgroepen:

 • Administratief en secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten;
 • Cateringmedewerkers;
 • Verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel;
 • Gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken;
 • Buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers;
 • Schoonmakers; en
 • Ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst.

Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure is te verkrijgen bij de aanjager Regionale aanpak oudere werkzoekenden: Marcel van Ras, mras@ibn.nl of 0413 -28 22 04.

 

Jaarevent ICT-Community Artificial Intelligence in Business

Veel organisaties ondergaan op dit moment schoksgewijze veranderingen om in het huidige tijdsbeeld te blijven passen. Alleen als ze nieuwe producten en diensten ontwikkelen en hun processen innoveren, leidt dit tot succes en continuïteit. Artificial Intelligence is in deze context een actueel thema. Inspirerende en praktische toepassingen komen steeds vaker voorbij.

Wat is AI nu eigenlijk precies?
Waarom is het relevant voor bedrijven?
Hoe kan je het gebruiken in je bestaande bedrijfsvoering of voor nieuwe diensten?
Is het nog theoretisch, of kan ik het morgen inzetten?
Wat zijn voorbeelden waar ik iets van kan leren en die ik kan toepassen?

Dit zijn vragen die worden beantwoord tijdens het jaarevent van de ICT Community.

Combinatie jaarevent en onderwijschallenge wegens succes verlengd
Na de inspirerende pitches voor De Slimme Stad van vorig jaar wordt er ook dit jaar weer een challenge georganiseerd met het onderwijs. Voorafgaand en tijdens het jaarevent gaan studenten van AVANS, HAS en KW1C aan de slag met een vraagstelling waar de inzet van (locatie)data centraal staat om de dynamiek in de stad te vergroten. Hierdoor worden studenten actief betrokken bij het event. De resultaten worden tijdens het jaarevent gepresenteerd.

Voor meer informatie en het volledige programma, klik hier

Netwerkevent AgriFood Capital Werkt!

Agrifood Capital organiseert op 22 februari het netwerkevent ‘Keep on Learning, Trends, tips en tools’.

De arbeidsmarkt is flink in beweging. Vooral door de technologische vooruitgang verdwijnen of veranderen banen en ontstaan er nieuwe beroepen. De snelheid waarmee dit gebeurt, is enorm. Of u nu werkgever of werknemer bent, opleider of arbeidsmarktprofessional: we krijgen of hebben er allemaal mee te maken.

Willen we voldoen aan het werk van morgen, dan moeten we niet blijven stilstaan maar in beweging komen en blijven ontwikkelen. Hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen duurzaam laten meedoen in de verschillende sectoren in onze arbeidsmarktregio? Welke uitdagingen en kansen zijn er? Wat is er nodig om zelf aan de slag te gaan en om ook anderen in beweging te brengen? Waar te beginnen?

Tijdens dit netwerkevent krijgt u antwoord op deze en andere vragen.

Met voldoende ruimte om te netwerken, bieden wij u een prikkelend programma waardoor u geïnspireerd naar huis gaat met nieuwe inzichten en tools om aan de slag te gaan met uw eigen ontwikkeltraject of dat van uw medewerkers.

Zet samen met ons Noordoost-Brabant in beweging. Keep on learning!

Meer over het programma leest u hier. Aanmelden kan via deze link.

Graag tot ziens op 22 februari a.s.