Veelgestelde vragen

Vragen en antwoorden voor werkgevers

Als werkgever heb je veel vragen tijdens deze coronacrisis. Vragen die jij en jouw medewerkers zich nog niet eerder gesteld hebben, zijn nu ineens aan de orde van de dag. Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen én antwoorden tijdens de coronacrisis.

 

Rechten en plichten

Afspraken met werknemers

Ja dat mag, al is het de bedoeling dat iedereen zoveel mogelijk thuis werkt. Als werknemers milde klachten hebben (verkouden, hoesten) moeten ze thuisblijven. Werknemers in contactberoepen (zoals kappers, schoonheidsspecialisten, etc.) mogen niet naar het werk.

Ja, als werkgever dien je deze medewerker ziek te melden en het salaris conform de normale afspraken rondom ziekmelding in de arbeidsovereenkomst of cao door te betalen. Soms kun je voor jouw werknemer in aanmerking komen voor een Ziektewet-uitkering. Meer informatie hierover vind je bij het UWV.

Nee. Jouw werknemer moet thuisblijven. Hij/zij kan, indien mogelijk, vanuit huis werken. Is dat niet mogelijk doordat het werk het niet toelaat, dan behoudt jouw werknemer (hoogstwaarschijnlijk) het recht op loon.

Nee, als werkgever dien je te zorgen voor een veilige werkomgeving. Is deze er? Dan dient jouw werknemer te komen werken. Wel dien je als werkgever thuiswerk zoveel mogelijk te faciliteren (mits het werk thuis goed gedaan kan worden).

Nee, hierover dienen ze met jou als werkgever en met de andere organisatie waarvoor ze willen gaan werken, afspraken te maken.

Nee, je kunt zeer binnenkort een loonkostensubsidie aanvragen ingeval van omzetdaling.

Nee, niet zonder overleg met jou als werkgever. Je kunt hier als werkgever natuurlijk wel coulant mee omgaan.

Nee. Werkgevers mogen werknemers wel vragen vakantiedagen op te nemen. Het is aan werknemers om daarmee in te stemmen of niet. Werkgevers kunnen werknemers niet daartoe verplichten. Als er te weinig werk is, dan is dit de verantwoordelijkheid van de werkgever. De werkgever moet werknemers de vaste uren uitbetalen. Als de werkgever omzetverlies lijdt, kan hij een beroep doen op de NOW.

Het kabinet roept werkgevers op om de werktijden tot en met 28 april 2020 zo veel mogelijk te spreiden. Je mag dus de werktijden van jouw werknemers aanpassen.

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Het weigeren van de toegang tot de werkplek kan daarbij horen.

Er heerst veel verwarring en onduidelijkheid over de Nederlandse coronasituatie bij arbeidsmigranten. Heb je als werkgever buitenlandse werknemers in dienst en wil je hen graag juist informeren? Dat kan: Werkgeverslijn Landen Tuinbouw heeft een podcast gemaakt om arbeidsmigranten in het Pools of Engels uitleg te geven over de situatie. Meer info lees je hier.

 

Wet Verbetering Poortwachter

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Deze wet verplicht de werkgever en werknemer om zich samen met arbodienst of bedrijfsarts in te spannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Als de werkgever zijn poortwachtersverplichtingen niet nakomt, legt het UWV een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 52 weken op.

Door de coronacrisis kunnen er situaties zijn dat de verplichtingen rond het RIV over die grens van 52 weken gaan. Het UWV heeft daarom een addendum op de Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd. In dit addendum geeft het UWV aan dat het waar nodig maatwerk zal toepassen: ze houden dus bij de beoordeling rekening met de coronamaatregelen. Het UWV zal per geval beoordelen of er een plausibele reden is dat de re-integratie inspanningen niet verricht zijn. De uiteindelijke beoordeling vindt plaats na een bindend advies door de Landelijke Loonsanctie Commissie (LLC).

In principe blijft het beoordelen van de deugdelijke grond staan zoals in de Werkwijzer Poortwachter is beschreven. Er kunnen echter in verband met corona nieuwe situaties worden benoemd die mogelijk een deugdelijke grond kunnen opleveren. Werkgever motiveert in het RIV waarom en gedurende welke periode de re-integratie is gestagneerd. Mogelijke redenen zijn:

 • Verplichte bedrijfssluiting in verband met corona;
 • Geen uitvoering kunnen geven aan (onderdelen van) een traject 2e spoor in verband met corona.
 • Fysiek niet kunnen uitvoeren van passend werk, bijvoorbeeld door vermindering werkaanbod werkgever of het niet meer kunnen realiseren van voldoende ondersteuning op werkplek door een opgelegde corona maatregel.

Voordat het UWV een verlengde loondoorbetalingsverplichting (loonsanctie) daadwerkelijk aan de werkgever oplegt, wordt deze eerst voorgelegd aan de Landelijke Loonsanctie Commissie (LLC) voor een bindend advies. De LLC toetst of de op te leggen loondoorbetalingsverplichting past binnen de grenzen van de redelijkheid, of deze voldoende beargumenteerd is en of voldaan is aan verplichte procedures. De LLC zal ook waken over de grenzen van redelijkheid in relatie tot corona.

 

Personeel in- of uitlenen

Er zijn een aantal belangrijke wetten en regels van toepassing bij het in- uitlenen van personeel. Zo is de wet WAADI van toepassing, die voorschrijft dat de werknemer recht heeft op de arbeidsvoorwaarden van de inlener, de zogenoemde inlenersbeloning. Daarnaast is een inleencontract verplicht. Ook heeft het in- en uitlenen van personeel gevolgen voor jouw NOW-aanvraag. In dit artikel leest u alles over de gevolgen van personeel in- en uitlenen.

 

 

Regelingen

Algemeen

De overheid heeft een flink aantal steunmaatregelen geïntroduceerd. Om je snel inzicht te geven in welke op jouw bedrijf van toepassing zijn, hebben MKB-Nederland en VNO-NCW de coronacalculator geïntroduceerd. De coronacalculator zet alle steunmaatregelen eenvoudig op een rij. Ondernemers krijgen snel inzicht in welke regelingen op hen van toepassing zijn en een indicatie van tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en belastinguitstel. Er is een directe link naar relevante aanvraagformulieren en er wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen. Daarnaast wordt er een indicatie gegeven van de persoonlijke liquiditeitspositie de komende periode, gebaseerd op de eigen bedrijfsgegevens. Je vindt de coronacalculator hier.

 

NOW-regeling

Ja, ook deze werkgevers komen in aanmerking voor de NOW, mits zij aan de voorwaarden voldoen.

Je kunt een omzetdaling opgeven in een aangesloten meetperiode van 3 maanden die start op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 (bijvoorbeeld van 1 april t/m 30 juni). De omzet in deze periode van 3 maanden wordt vergeleken met een referentieperiode: de omzet van januari tot en met december 2019 is gedeeld door 4.

Ondernemingen die op 1 januari 2019 nog niet bestonden hanteren een andere berekening van de omzetdaling. Voor deze ondernemingen geldt dat de maanden vanaf de start van het bedrijf tot en met februari 2020 worden genomen, omgerekend naar 3 maanden. De omzet wordt in de driemaandsperiode in 2020 (meetperiode) naar rato vergeleken met de omzet vanaf de kalendermaand dat de bedrijfsuitoefening is begonnen.

Nee, de tegemoetkoming in de loonkosten blijft ongeacht je keuze voor de meetperiode betreffende de omzet, betrekking hebben op de loonsom over januari 2020. Als de loonsom maart-april-mei 2020 hoger is dan in januari 2020 ontvang je niet meer subsidie. Als de loonsom lager is, wordt de subsidie op basis van de lagere loonsom bijgesteld.

Nee. In eerste instantie zou de loonkostensubsidie worden verrekend bij de uiteindelijk vaststelling van de subsidie vanuit de NOW-regeling. Omdat dit lastig te handhaven bleek is deze maatregel afgeschaft. Het ontvangen van loonkostensubsidie heeft nu dus geen gevolgen voor uw NOW-aanvraag. Lees er hier meer over.

De regeling bevat geen verplichtingen over hoe het aan oproepkrachten door te betalen loon moet worden bepaald. Wel bevat de regeling de verplichting om de loonsom – in de periode waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd – zoveel mogelijk gelijk te houden. Aangezien de tegemoetkoming wordt vastgesteld op basis van de loonsom over januari 2020 ligt het in de rede dat het door te betalen loon zoveel mogelijk wordt afgestemd op het in januari 2020 betaalde loon. Dan wordt voldaan aan de regeling.

De eventuele betaling van vakantiebijslag telt niet mee in de loonsom. De NOW biedt wel extra compensatie voor aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies, pensioenpremies (werknemers- en werkgeversdeel) en de opbouw van vakantiebijslag. Deze compensatie is voor alle werkgevers gelijk: 30% bovenop de loonsom.

De NOW-regeling voorziet niet in een hogere tegemoetkoming als de loonkosten over de periode van drie maanden waarover de tegemoetkoming is toegekend hoger zijn dan de loonkosten over januari 2020. Er vindt op grond van de regeling alleen een correctie naar beneden plaats als de loonkosten lager waren, maar in opwaartse zin vindt er geen correctie plaats als de loonkosten hoger waren.

Ja, voor de berekening van de subsidie telt maximaal 9.538 euro per maand van het loon per werknemer mee.

Ja. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de concernbepaling versoepeld. Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan 20% omzetverlies hebben, maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen nu tóch de NOW aanvragen.

Heb je andere vragen over de NOW-regeling? Raadpleeg dan de Veelgestelde Vragen op de website van het UWV.

 

TOGS-regeling

De TOGS is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Via de regeling TOGS kunnen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand.

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling: de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is.

 

GO-regeling

De GO-regeling biedt de mogelijkheid om een lening af te sluiten waarvoor de overheid voor een deel garant staat. Bij de GO-regeling is dat voor 50% over het nog niet afgeloste deel van de lening. Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de GO-regeling. Met de GO helpt de overheid zowel het MKB als grote ondernemingen.

Het maximum per onderneming is tijdelijk verhoogd naar 150 miljoen euro. Daarnaast heeft het kabinet het garantieplafond verhoogd van 400 miljoen euro naar 10 miljard euro. Ook is het garantiepercentage verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB. Alle info over de verruiming en aanpassing van de GO-regeling vind je op de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.

 

BMKB

De BMKB-regeling is een overbruggingslening bedoeld voor MKB’ers met hooguit 250 personeelsleden. De overheid staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Het ondersteunt zo bedrijven die door het coronavirus tijdelijk een liquiditeitstekort hebben.

De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB is verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken gemakkelijker en sneller kredieten verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Naast deze verhoging zijn twee extra maatregelen getroffen: een verlaging van de premie van 3,9% naar 2% en een verhoging van het garantiebudget van de beschikbare 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. Alle info over de verruiming en aanpassing van de BMKB vind je op de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.

 

TOZO-regeling

Ben je zzp’er? Houdt dan het platform zzp BOOST in de gaten. Hier vind je relevante informatie en tips voor zelfstandig ondernemers in coronatijd. Je kunt jezelf ook aanmelden voor de gratis Facebook-groep van zzp BOOST. Een community speciaal voor zzp’ers uit de regio Noordoost-Brabant. Je kunt elkaar vragen stellen en verder helpen.Meld je hier aan.

TOZO staat voor Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers. Bij geen of weinig inkomen wordt het inkomen van de ZZP’er aangevuld tot een minimum (maximaal 3 maanden). Daarnaast kun je via de TOZO geld lenen tot een maximum bedrag van € 10.517.

De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. De aanvraag moet worden ingediend bij jouw woongemeente, via de website van deze gemeente.

 • Je bent gevestigd zelfstandige, in de leeftijd vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Je bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Je voert jouw bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland uit;
 • Je voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder dat je bent ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Je bent vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en je voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • Je bent woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

De gemeente verstrekt de uitkering aan een huishouden op basis van de Participatiewet. De uitkering is een aanvulling tot het sociaal minimum oftewel bijstandsniveau. Dat betekent dat de gemeente het inkomen van een alleenstaande zelfstandige aanvult tot € 1.050. Voor gehuwden en samenwonenden vult de gemeente het inkomen aan tot een bedrag van € 1.500 netto.

Voor een echtpaar of samenwonenden (met kinderen) waarvan beide partners zelfstandige ondernemer zijn, geldt dat één aanvraag indienen genoeg is. €1.500 euro netto is het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd, conform de regels van de Participatiewet.

Allereerst worden alle aanvragen beoordeelt. Hoe snel de aanvragen beoordeelt en verwerkt kunnen worden hangt af van het aantal aanvragen. Streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van jouw aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd.  Dan kunnen gemeenten tot bevoorschotting overgaan.

De aanvrager moet aantonen dat hij minimaal 1.225 uur per jaar (gemiddeld 24 uur per week) in zijn bedrijf werkt. Je kunt dit aantonen door middel van een urenverantwoording in de boekhouding of iets soortgelijks.

Je kunt dit aanvragen bij de gemeente tot 31 mei 2020. Het maximale krediet is € 10.157 tegen een rente van 2%. Je moet naar waarheid verklaren en aannemelijk maken dat er sprake is van een liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.

In ieder geval vanaf 1 januari 2021. Het krediet moet binnen 3 jaar afgelost zijn.

Je dient eerst jouw eigen vermogen en het gedeelde vermogen van jouw partner aan te spreken. Indien jouw partner eigen vermogen heeft, dan hoef je dit niet aan te spreken. Heb je voldoende eigen vermogen dan kun je geen krediet aanvragen.

 

TOFA-regeling

TOFA staat voor Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten. Deze regeling is er voor flexibele arbeidskrachten die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hadden en geen beroep konden doen op een uitkering. Met de TOFA kunnen flexibele arbeidskrachten tóch aanspraak doen op een financiële hulp. De regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020.

Om de tegemoetkoming TOFA te krijgen, moet een flexibele arbeidskracht wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De flexibele arbeidskracht:

 • Was op 1 april 2020 minimaal 18 jaar oud;
 • Had op 1 april 2020 nog niet de AOW-leeftijd bereikt;
 • Kreeg in april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkoming in inkomsten;
 • Heeft de TOFA nodig voor kosten voor levensonderhoud;
 • Had over februari 2020 een SV-loon van minimaal € 400,-;
 • Had over maart 2020 een SV-loon van minimaal € 1;
 • Had over april 2020 een SV-loon van maximaal € 550,-;
 • Had over april 2020 een SV-loon dat minimaal 50% lager was dan het SV-loon over februari 2020.

 

Belastingmaatregelen

Bijzonder uitstel van betaling

Je kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijnzen (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, minerale oliën en tabaksproducten) en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Dat kan via dit online formulier. Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) vraag je in één keer tegelijk uitstel van betaling aan. Je hoeft niet te wachten tot je voor alle 5 een aanslag hebt ontvangen, één aanslag is voldoende. Heb je niet voor alle 5 genoemde aanslagen uitstel nodig, dan kun je de overige aanslagen wel gewoon betalen. Voor de overige belastingen geef je per belasting apart aan dat je uitstel van betaling wilt.

Stuur jouw verzoek om uitstel met motivering naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Stuur dit verzoek pas nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen.

Ondernemers kregen eerst maximaal 24 maanden de tijd om hun schuld af te lossen en moesten daar op 1 januari 2021 mee beginnen. Nu mogen ze een half jaar later starten (op 1 juli 2021) én krijgen ze 36 maanden de tijd. Ondernemers beginnen per 1 juli 2021 met het afbetalen van de belastingschuld die zij door de coronacrisis hebben opgebouwd met een vast bedrag per maand. Uiteraard is het ook mogelijk om eerder af te lossen als de ondernemer dit wil.

 

Verlaging voorlopige aanslag

Verwacht je een lagere winst door de coronacrisis? En betaal je nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kun je jouw voorlopige aanslag wijzigen, zodat je direct minder belasting betaalt.

Voor de inkomstenbelasting wijzig je de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst.

Voor de vennootschapsbelasting kun je jouw voorlopige aanslag op 3 manieren wijzigen:

 

Invorderingsrente en belastingrente

De invorderingsrente is de rente die je betaalt als je jouw belastingaanslag niet op tijd betaalt.

Vanaf 23 maart 2020 is de invorderingsrente tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%.

De Overheid rekent belastingrente als ze een aanslag te laat kunnen vaststellen, bijvoorbeeld omdat een ondernemer niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte heeft gedaan.

Het tarief van de belastingrente is normaal gesproken 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente is nu tijdelijk verlaagd naar 0,01%.

 

Deblokkeren G-rekening

Een g-rekening is een geblokkeerde rekening. Dit houdt in dat je een g-rekening alleen mag gebruiken voor het betalen van omzetbelasting, loonbelasting en premies aan de Belastingdienst of aan onderaannemers. Deze rekening wordt gebruikt door werkgevers die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren.

Ja. Je kunt de Belastingdienst verzoeken om het tegoed op deze rekeningen te deblokkeren.

Normaal kan bij deblokkering alleen het zogenoemde overschot op de g-rekening vrijgegeven. Door de coronacrisis kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor loonheffingen of btw. Voor die aanslagen moet je dan wel eerst bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd.

Dat doe je via de website van de Belastingdienst, via dit formulier.

 

Versoepeling urencriterium

Dan geldt een urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. In dat geval mag je er voor jouw aangifte inkomstenbelasting van uitgaan dat je in die periode ten minste 16 uur per week aan jouw onderneming hebt besteed.

 

Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling

Als werkgever mag je onder de werkkostenregeling een gedeelte van uw fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor jouw werknemers. Dat is de vrije ruimte.

De vrije ruimte over jouw fiscale loon tot en met € 400.000 wordt in 2020 verhoogd van 1,7% naar 3%. Dat biedt jou, als je daarvoor de financiële ruimte hebt, de mogelijkheid om jouw werknemers in deze moeilijke tijd een hart onder de riem te steken, bijvoorbeeld met een bloemetje of cadeaubon. Ook kun je dit inzetten om werknemers klaar te stomen voor de nieuwe anderhalve meter samenleving. De vrije ruimte over jouw fiscale loon boven de 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gehandhaafd.

 

Hypotheek

 

Contact

Heb je vragen waar je, na het lezen nog geen antwoord op hebt gekregen? Bekijk onze lijst met relevante websites voor meer informatie of mail jouw vraag naar info@wspnob.nl. Dan gaan we op onderzoek uit naar het antwoord en nemen we jouw vraag mee in deze lijst van veelgestelde vragen tijdens de coronacrisis.

Top