WSPNOB

Nieuws

Veelgestelde vragen van werkgevers tijdens coronacrisis

Als werkgever heeft u veel vragen over uw rechten en plichten naar uw medewerkers tijdens deze coronacrisis. Vragen die u en uw medewerkers zich nog niet eerder gesteld hebben, zijn nu ineens aan de orde van de dag.  In dit nieuwsbericht vindt u een overzicht van veelgestelde vragen én antwoorden tijdens de coronacrisis. Met veel dank aan Hans Kamerbeek van Kamerbeek Advocaten.

We hebben de veelgestelde vragen over de volgende onderwerpen verzameld:

Rechten en plichten

Mogen mijn werknemers nog naar het werk komen?
Ja dat mag, al is het de bedoeling dat iedereen zoveel mogelijk thuis werkt. Als werknemers milde klachten hebben (verkouden, hoesten) moeten ze thuisblijven. Werknemers in contactberoepen (zoals kappers, schoonheidsspecialisten, etc.) mogen niet naar het werk.

Betaal ik het salaris door van medewerkers die met milde klachten thuisblijven en niet vanuit huis kunnen werken?
Ja, als werkgever dient u deze medewerker ziek te melden en het salaris conform de normale afspraken rondom ziekmelding in de arbeidsovereenkomst of cao door te betalen. Soms kunt u voor uw werknemer in aanmerking komen voor een Ziektewet-uitkering. Meer informatie hierover vindt u bij het UWV.

Een huisgenoot van mijn werknemer heeft koorts. Mag mijn werknemer naar het werk komen?
Nee. Uw werknemer moet thuisblijven. Hij/zij kan, indien mogelijk, vanuit huis werken. Is dat niet mogelijk doordat het werk het niet toelaat, dan behoudt uw werknemer (hoogstwaarschijnlijk) het recht op loon.

Mag uw werknemer thuisblijven omdat hij/zij bang is van huis weg te gaan?
Nee, als werkgever dient u te zorgen voor een veilige werkomgeving. Is deze er? Dan dient uw werknemer te komen werken. Wel dient u als werkgever thuiswerk zoveel mogelijk te faciliteren (mits het werk thuis goed gedaan kan worden).

Mogen uw werknemers die thuiszitten en tijdelijk niet voor u kunnen werken, zomaar ergens anders gaan werken?
Nee, hierover dienen ze met u als werkgever en met de andere organisatie waarvoor ze willen gaan werken, afspraken te maken.

Mag u als werkgever verlofdagen inhouden van werknemers die niet ziek zijn maar ook niet kunnen werken?
Nee, u kunt zeer binnenkort een loonkostensubsidie aanvragen ingeval van omzetdaling.

Mogen werknemers reeds ingeplande vakantiedagen intrekken nu zij thuiszitten zonder werk?
Nee, niet zonder overleg met u als werkgever. U kunt hier als werkgever natuurlijk wel coulant mee omgaan.

Mogen werknemers reeds ingepland ouderschapsverlof intrekken nu zij thuiszitten zonder werk?
Nee, dit mag niet.

Moet u de reiskosten van medewerkers doorbetalen nu zij thuiswerken of thuis zijn en niet werken?
Nee, dit hoeft niet.

Mag ik, als werkgever, werknemers verplichten om (bovenwettelijke) vakantiedagen op te nemen als er door de coronacrisis minder/geen werk is?

Nee. Werkgevers mogen werknemers wel vragen vakantiedagen op te nemen. Het is aan werknemers om daarmee in te stemmen of niet. Werkgevers kunnen werknemers niet daartoe verplichten. Als er te weinig werk is, dan is dit de verantwoordelijkheid van de werkgever. De werkgever moet werknemers de vaste uren uitbetalen. Als de werkgever omzetverlies lijdt, kan hij een beroep doen op de NOW.

Mag ik de werktijden van mijn werknemers aanpassen?    

Het kabinet roept werkgevers op om de werktijden tot en met 28 april 2020 zo veel mogelijk te spreiden. U mag dus de werktijden van uw werknemers aanpassen.

Kan ik mijn werknemers de toegang tot de werklocatie/kantoor weigeren?  

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Het weigeren van de toegang tot de werkplek kan daarbij horen.

Ik heb arbeidsmigranten in dienst. Hoe licht ik hen in over de Nederlandse corona-aanpak?

Er heerst veel verwarring en onduidelijkheid over de Nederlandse coronasituatie bij arbeidsmigranten. Heeft u als werkgever buitenlandse werknemers in dienst en wilt u hen graag juist informeren? Dat kan: Werkgeverslijn Landen Tuinbouw heeft een podcast gemaakt om arbeidsmigranten in het Pools of Engels uitleg te geven over de situatie. Meer info lees je hier.

Personeel in- of uitlenen

Ik wil mijn personeel uitlenen aan een collega-ondernemer om die te helpen in deze coronacrisis. Waar moet ik rekening mee houden?

Er zijn een aantal belangrijke wetten en regels van toepassing bij het in- uitlenen van personeel. Zo is de wet WAADI van toepassing, die voorschrijft dat de werknemer recht heeft op de arbeidsvoorwaarden van de inlener, de zogenoemde inlenersbeloning. Daarnaast is een inleencontract verplicht. Ook heeft het in- en uitlenen van personeel gevolgen voor uw NOW-aanvraag. In dit artikel leest u alles over de gevolgen van personeel in- en uitlenen.

Regelingen

Algemeen

Hoe weet ik welke overheidsregelingen van toepassing zijn op mijn bedrijf?

De overheid heeft een flink aantal steunmaatregelen geïntroduceerd. Om u snel inzicht te geven in welke op uw bedrijf van toepassing zijn, hebben MKB-Nederland en VNO-NCW de coronacalculator geïntroduceerd. De coronacalculator zet alle steunmaatregelen eenvoudig op een rij. Ondernemers krijgen snel inzicht in welke regelingen op hen van toepassing zijn en een indicatie van tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en belastinguitstel. Er is een directe link naar relevante aanvraagformulieren en er wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen. Daarnaast wordt er een indicatie gegeven van de persoonlijke liquiditeitspositie de komende periode, gebaseerd op de eigen bedrijfsgegevens. U vindt de coronacalculator hier.

NOW-regeling

Komen ook werkgevers die hun zaak vanwege het coronavirus uit voorzorg hebben gesloten in aanmerking voor de NOW?

Ja, ook deze werkgevers komen in aanmerking voor de NOW, mits zij aan de voorwaarden voldoen.

De hoogte van de NOW is afhankelijk van de omzetdaling. Hoe wordt deze omzetdaling berekend?

U kunt een omzetdaling opgeven in een aangesloten meetperiode van 3 maanden die start op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 (bijvoorbeeld van 1 april t/m 30 juni). De omzet in deze periode van 3 maanden wordt vergeleken met een referentieperiode: de omzet van januari tot en met december 2019 is gedeeld door 4.

Mijn bedrijf bestond nog niet op 1 januari 2019. Hoe bereken ik dan mijn omzetdaling?

Ondernemingen die op 1 januari 2019 nog niet bestonden hanteren een andere berekening van de omzetdaling. Voor deze ondernemingen geldt dat de maanden vanaf de start van het bedrijf tot en met februari 2020 worden genomen, omgerekend naar 3 maanden. De omzet wordt in de driemaandsperiode in 2020 (meetperiode) naar rato vergeleken met de omzet vanaf de kalendermaand dat de bedrijfsuitoefening is begonnen.

Als ik een meetperiode kies die ingaat op 1 april 2020, wordt de tegemoetkoming loonkosten dan ook gekoppeld aan die periode?

Nee, de tegemoetkoming in de loonkosten blijft ongeacht je keuze voor de meetperiode betreffende de omzet, betrekking hebben op de loonsom over januari 2020. Als de loonsom maart-april-mei 2020 hoger is dan in januari 2020 ontvang je niet meer subsidie. Als de loonsom lager is, wordt de subsidie op basis van de lagere loonsom bijgesteld.

Ik ontvang loonkostensubsidie. Heeft dat gevolgen voor mijn NOW-aanvraag?

Nee. In eerste instantie zou de loonkostensubsidie worden verrekend bij de uiteindelijk vaststelling van de subsidie vanuit de NOW-regeling. Omdat dit lastig te handhaven bleek is deze maatregel afgeschaft. Het ontvangen van loonkostensubsidie heeft nu dus geen gevolgen voor uw NOW-aanvraag. Lees er hier meer over.

Hoe bepaal ik welk loon ik door moet betalen aan oproepkrachten?

De regeling bevat geen verplichtingen over hoe het aan oproepkrachten door te betalen loon moet worden bepaald. Wel bevat de regeling de verplichting om de loonsom – in de periode waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd – zoveel mogelijk gelijk te houden. Aangezien de tegemoetkoming wordt vastgesteld op basis van de loonsom over januari 2020 ligt het in de rede dat het door te betalen loon zoveel mogelijk wordt afgestemd op het in januari 2020 betaalde loon. Dan wordt voldaan aan de regeling.

Maakt vakantiegeld deel uit van de loonsom?

De eventuele betaling van vakantiebijslag telt niet mee in de loonsom. De NOW biedt wel extra compensatie voor aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies, pensioenpremies (werknemers- en werkgeversdeel) en de opbouw van vakantiebijslag. Deze compensatie is voor alle werkgevers gelijk: 30% bovenop de loonsom. 

Wat gebeurt er als de loonkosten – naderhand – hoger blijken te zijn, bijvoorbeeld omdat in januari lagere loonkosten gelden?

De NOW-regeling voorziet niet in een hogere tegemoetkoming als de loonkosten over de periode van drie maanden waarover de tegemoetkoming is toegekend hoger zijn dan de loonkosten over januari 2020. Er vindt op grond van de regeling alleen een correctie naar beneden plaats als de loonkosten lager waren, maar in opwaartse zin vindt er geen correctie plaats als de loonkosten hoger waren.

Is er ook een maximum aan de hoogte van het salaris dat mag worden meegerekend in de loonsom?

Ja, voor de berekening van de subsidie telt maximaal 9.538 euro per maand van het loon per werknemer mee.

Volgens de regeling mag ik – in de periode waarvoor ik de NOW aanvraag – niemand ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen. Wat gebeurt er als ik toch genoodzaakt ben dat te doen?

Als een werkgever bij het UWV een aanvraag indient voor ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden, wordt de subsidie gekort. Het loon van de werknemer(s) voor wie de aanvraag wordt ingediend, wordt verhoogd met 50% en in mindering gebracht op de loonsommen.

Heeft u andere vragen over de NOW-regeling? Raadpleeg dan de Veelgestelde Vragen op de website van het UWV.

TOGS-regeling

Wat is de TOGS-regeling?

De TOGS is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Via de regeling TOGS kunnen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand.

Welke ondernemers komen in aanmerking voor de TOGS?

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling: de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. 

GO-regeling

Wat is de GO-regeling?

De GO-regeling biedt de mogelijkheid om een lening af te sluiten waarvoor de overheid voor een deel garant staat. Bij de GO-regeling is dat voor 50% over het nog niet afgeloste deel van de lening. Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de GO-regeling. Met de GO helpt de overheid zowel het MKB als grote ondernemingen.

De overheid heeft de GO-regeling tijdelijk verruimd in verband met corona. Wat is er precies veranderd?

Het maximum per onderneming is tijdelijk verhoogd naar 150 miljoen euro. Daarnaast heeft het kabinet het garantieplafond verhoogd van 400 miljoen euro naar 10 miljard euro. Ook is het garantiepercentage verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB. Alle info over de verruiming en aanpassing van de GO-regeling vindt u op de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.

BMKB

Wat is de BMKB-regeling?

De BMKB-regeling is een overbruggingslening bedoeld voor MKB’ers met hooguit 250 personeelsleden. De overheid staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Het ondersteunt zo bedrijven die door het coronavirus tijdelijk een liquiditeitstekort hebben.

De overheid heeft de BMKB-regeling tijdelijk verruimd in verband met corona. Wat is er precies veranderd?

De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB is verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken gemakkelijker en sneller kredieten verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Naast deze verhoging zijn twee extra maatregelen getroffen: een verlaging van de premie van 3,9% naar 2% en een verhoging van het garantiebudget van de beschikbare 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. Alle info over de verruiming en aanpassing van de BMKB vindt u op de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.

Heeft u vragen waar u, na het lezen nog geen antwoord op heeft gekregen? Bekijk onze lijst met relevante websites voor meer informatie of mail uw vraag naar info@wspnob.nl. Dan gaan we op onderzoek uit naar het antwoord en nemen we uw vraag mee in deze lijst van veelgestelde vragen tijdens de coronacrisis.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

    Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.