WSPNOB

Nieuws

Verlenging en uitbreiding Noodpakket voor Banen en Economie

Het kabinet heeft de plannen voor de verlenging en uitbreiding van de noodmaatregelen bekendgemaakt: het Noodpakket voor Banen en Economie 2. Het doel van dit pakket is – nog steeds – zoveel mogelijk het behoud van banen. Dit nieuwe noodpakket moet ervoor zorgen dat ondernemers en werknemers zich zo goed mogelijk kunnen aanpassen aan de komende turbulente tijd. De belangrijkste maatregelen uit het noodpakket zetten we voor u op een rij.

Nieuw: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren die onder de huidige TOGS-regeling vallen. Deze regeling, de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS), keert in het tweede pakket niet terug.

Verlengd en aangepast: NOW-regeling

Met de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) is het de afgelopen periode mogelijk geweest om een groot aantal werkgevers op korte termijn financieel tegemoet te komen. Het kabinet heeft besloten de NOW-regeling met drie maanden te verlengen. Het doel van de NOW blijft ongewijzigd; het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden door een tegemoetkoming in loonkosten te bieden. Het kabinet streeft naar een openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus kan worden aangevraagd.

In het Noodpakket 2.0 zijn er een aantal wijzigingen in de NOW-regeling:

Referentiemaand
De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020 (in plaats van januari). Dit is met name van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Om seizoensbedrijven en hun werknemers verder tegemoet te komen, is besloten om een aanpassing te maken in het eerste subsidietijdvak van de NOW. De aanpassing is een extra compensatie voor werkgevers die vanwege een seizoenspatroon of andere redenen een te lage, niet-representatieve loonsom in januari hadden ten opzichte van de subsidieperiode maart t/m mei. De aanpassing wordt automatisch toegepast bij aanvragers voor wie dit voordelig uitpakt.

Verhoging vaste opslag
De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Ontslagboete
In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Deze ‘ontslagboete’ wordt in het tweede aanvraagtijdvak van de NOW dus geschrapt, zodat bedrijven de gelegenheid krijgen om mensen te ontslaan. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen.

Geen uitkering van bonussen en dividend
Bedrijven die aanspraak maken op de NOW mogen in het noodpakket 2.0 geen bonussen of dividend uitkeren of aandelen inkopen.

Scholing
Nog een aanvullende voorwaarde die in de tweede subsidieperiode van de NOW wordt opgenomen is een inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Zo kunnen werknemers zich voorbereiden op een ‘veranderde toekomst’. Ook komt er een budget van 50 miljoen euro voor het crisisprogramma ‘NL werkt door’: hier kunnen mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Verlengd en aangepast: TOZO voor zelfstandig ondernemers

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. De verlengde regeling bevat wel een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum, aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

De mogelijkheid om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen zal voor zelfstandig ondernemers beschikbaar blijven in Tozo 2. Zelfstandig ondernemers kunnen een rentedragende lening bij hun gemeente afsluiten van maximaal € 10.157.

Verlengd: Belastingmaatregelen

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd. Meer info over de belastingmaatregelen vindt u hier.

Verlengd: Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC)en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.

 

Bron: Rijksoverheid

 

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.