WSPNOB

Nieuws

Noordoost-Brabant pilotregio vereenvoudiging Banenafspraak

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma laat onderzoeken in hoeverre de Participatiewet, de Wet banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten kunnen worden vereenvoudigd. Een van de voorgenomen maatregelen is de mogelijkheid om via loonwaardemeting op de werkplek te bepalen of iemand al dan niet tot het doelgroepregister behoort. Regio Noordoost-Brabant is gevraagd mee te werken aan een praktijkanalyse ter voorbereiding.

Van verschillende kanten is de wens geuit om via een loonwaardemeting op de werkplek (de zogenaamde ‘praktijkroute’) ook toegang mogelijk te maken tot het doelgroepregister van de banenafspraak. Klijnsma laat de komende maanden in enkele ‘proeftuinen’, waaronder de regio Noordoost-Brabant, deze mogelijkheid toetsen. Vooruitlopend op een definitief besluit zet Klijnsma de noodzakelijke wetgeving voor deze aanpassing nu al in gang, om tijdverlies te voorkomen.

Doelgroepdefinitie aanpassen

Op advies van de Werkkamer (= de sociale partners, de VNG en UWV) zal Klijnsma de beoordeling van de doelgroep van de banenafspraak zo aanpassen dat mensen die met begeleiding van een jobcoach het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, tot de doelgroep van de banenafspraak gaan behoren. Verder zal de mogelijkheid verkennen om de doelgroep van de banenafspraak in lijn te brengen met de doelgroep van de quotumheffing. Met deze maatregelen komt de uniforme no-riskpolis van UWV ook beschikbaar voor werkgevers die deze mensen in dienst nemen. Ook hiervoor wordt wet- en regelgeving voorbereid.

Klijnsma: “De Participatiewet en de Wet banenafspraak zijn nog relatief nieuwe wetten. Ze zijn geen doel op zich, maar middelen om maatschappelijke doelen te bereiken. De uitvoerende partijen moeten er mee uit de voeten kunnen. Als zaken in de praktijk anders uitpakken dan voorzien, kijken we of het anders kan of moet. Als er knelpunten zijn moeten we die onder ogen zien en als zaken eenvoudiger kunnen om hetzelfde te bereiken, sta ik daar voor open”.

Overige maatregelen die Klijnsma onderzoekt:

  • Verankering voldoende beschutwerkplekken in wetgeving;
  • Opschorting herbezettingsvoorwaarde;
    Hierdoor wordt de één-meting voor werkgevers eenvoudiger, want alle banen van mensen die via een Wsw-detachering werken, tellen mee.
  • Mogelijkheid om inkoop van diensten mee te laten tellen bij de inkoper.

Lees verder de toelichtende brief ‘Vereenvoudiging Pwet’ (pdf, 100kB) van de staatsecretaris.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.