WSPNOB

Regelingen

Overzicht van regelingen voor werkgevers tijdens de coronacrisis

De overheid heeft ten behoeve van de coronacrisis diverse regelingen voor werkgevers getroffen. Wij hebben alle regelingen voor u verzameld op deze pagina. Klik op een regeling voor meer informatie en voor advies over hoe u gebruik kunt maken van de betreffende regeling.


Onderstaand vindt u een overzicht van regelingen waar u als werkgever gebruik van kunt maken:


Tegemoetkoming inkomsten en salarissen

NOW-regeling

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20% tot dec. 2020 en minimaal 30% vanaf jan. 2021) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 60% tot 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. De NOW-regeling geldt tot 1 juli 2021.  Ondernemers kunnen de NOW aanvragen via de website van het UWV.

TOZO-regeling

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze zogenoemde Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. De Tozo-regeling geldt tot 1 juli 2021. Hier vindt u meer informatie over de aanvraag.

TOGS-regeling

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is voor ondernemers die directe schade ondervinden van de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Met deze regeling kunnen ondernemers aanspraak maken op een belastingvrije gift van 4.000 euro. Onlangs werden al extra SBI-codes toegevoegd aan de TOGS-regeling, maar nu is de regeling opnieuw uitgebreid. De uitbreiding betreft ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling met hun geregistreerde hoofdactiviteit, terwijl dit wel het geval zou zijn op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Regelingen landbouw-, tuinbouw- en visserijsector

Veel bedrijven in de landbouw, tuinbouw en visserij zijn van de een op andere dag geconfronteerd met een acute vraaguitval door het wegvallen van de exportmarkt en het wegvallen van hun grootste binnenlandse afzetmarkt: de horeca. Het kabinet komt deze sectoren met verschillende maatregelen tegemoet. Meer informatie vindt u hier.

TVL-regeling

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB is een belastingvrije tegemoetkoming van maximaal 90.000 euro voor MKB’ers met maximaal 250 werknemers. De regeling is beschikbaar voor ondernemers die ook onder de TOGS-regeling vallen. Zij kunnen deze tegemoetkoming krijgen voor maximaal drie maanden. De hoogte van de tegemoetkoming wordt gebaseerd op de omzetdaling, de bedrijfsgrootte en de hoogte van de vaste kosten. Ondernemingen kunnen pas terecht bij een omzetdaling van 30% of meer. De TVL-regeling is verleng tot 1 juli 2021.  U kunt de tegemoetkoming aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

TOFA-regeling

TOFA staat voor Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten. Deze regeling is er voor flexibele arbeidskrachten die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hadden en geen beroep konden doen op een uitkering. Met de TOFA kunnen flexibele arbeidskrachten tóch aanspraak doen op een financiële hulp. De regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020. Meer info vindt u hier.


Versoepeling kredieten

COL-regeling

De overheid heeft 100 miljoen euro gereserveerd voor de zogeheten Corona-Overbruggingslening (COL) voor start-ups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. De regeling is opgezet omdat veel van hen niet in aanmerking komen voor de NOW-regeling, die is gebaseerd op een omzetdaling. Met deze regelingen kunnen deze ondernemers een lening aanvragen variërend tussen de 50.000 en 2.000.000 euro tegen een rente van 3%. Bij bedragen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Het geld mag niet gebruikt worden om andere leningen af te lossen. De kredieten worden verstrekt door de Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s).

GO-regeling verhoogd

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet heeft het garantieplafond van de GO verhoogt van 400 miljoen naar 10 miljard euro. Met de GO helpt de overheid zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Ook is het garantiepercentage verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB. Alle info over de verruiming en aanpassing van de GO-regeling vindt u op de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.

BMKB verruimd en versoepeld

De BMKB-regeling is een overbruggingslening bedoeld voor MKB’ers met hooguit 250 personeelsleden. De overheid staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. De omvang van het borgstellingskrediet is vanwege de coronacrisis verhoogd van 50% naar 75%. De premie is verlaagd van 3,9% naar 2% en het garantiebudget verhoogd van 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. Ook is de looptijd van een krediet verlengd van twee naar vier jaar, zodat ondernemers meer tijd krijgen om deze terug te betalen. Daarnaast zijn de voorwaarden voor de BMKB worden versoepeld: banken krijgen bij de beoordeling de mogelijkheid om naast de liquiditeitsprognose ook de omzettoets mee te wegen. Op dit moment is zo’n liquiditeitsprognose namelijk voor veel ondernemers moeilijk te maken

Alle info over de verruiming en aanpassing van de BMKB vindt u op de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland. Wilt u gebruik maken van deze regeling? Vraag uw kredietverstrekker deze aan te vragen bij de RVO.

Rentekorting met kredietverstrekker Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Wilt u van deze regeling gebruik maken dan kunt u contact opnemen met Qredits via de website of de hulplijn van Qredits 0546-534080.


Belastingmaatregelen

Bijzonder uitstel van belasting

Door de coronacrisis kunnen ondernemers bijzonder uitstel van betaling van belasting aanvragen. Ook eenmanszaken en zzp’ers komen in aanmerking. U kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor 3 maanden. Dit doet u via een online formulier. De uitstelperiode kan verlengd worden voor ondernemers met meer dan 20.000 euro belastingschuld. Ondernemers die daarvoor in aanmerking willen komen moeten een aanvraag doen per brief.

U kunt betalingsuitstel vragen voor aanslagen:

 • Inkomstenbelasting
 • Zorgverzekeringswet
 • Vennootschapsbelasting
 • Loonheffingen
 • Omzetbelasting (btw)
 • Kansspelbelasting
 • Accijns
 • Verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
 • Assurantiebelasting
 • Verhuurderheffing
 • Energiebelasting en andere milieubelastingen

Let op: u kunt pas uitstel aanvragen nadat u een (naheffings-)aanslag hebt ontvangen. Doe dus op tijd aangifte. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer info over de aanvraag.

Wilt u uw belastingschuld door corona aflossen? Daar krijgt u 36 maanden de tijd voor. Ondernemers beginnen per 1 juli 2021 met het afbetalen van de belastingschuld die zij door de coronacrisis hebben opgebouwd met een vast bedrag per maand. Uiteraard is het ook mogelijk om eerder af te lossen als de ondernemer dit wil.

Verlaging voorlopige aanslag

Verwacht u een lagere winst door de coronacrisis? En betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. U doet dit door uw inkomsten te wijzigen op uw voorlopige aanslag. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die u in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijgt u het verschil terugbetaald.

Verlaging invorderingsrente en belastingrente

Voor alle belastingschulden geldt dat de invorderingsrente – de rente die ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn – tijdelijk van 4% naar 0,01% gaat. Ook de belastingrente wordt tijdelijk aangepast. Het tarief van de belastingrente is normaal gesproken 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Deze wordt nu ook tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Die tijdelijke verlaging van het rentetarief gaat op 1 juni 2020 in, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor die belasting geldt de verlaging vanaf 1 juli. De verlaging van de invorderingsrente wordt verlengd tot en met 31 december 2021.

Werkgevers die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en daarbij g-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om deze rekeningen tijdelijk te laten deblokkeren. Met name bouwbedrijven en uitzenders gebruiken dit soort rekeningen. Normaal kan bij deblokkering alleen het zogenoemde overschot op de g-rekening vrijgegeven. Door de coronacrisis kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor loonheffingen of btw. Voor die aanslagen moet u dan wel eerst bijzonder uitstel van betaling vragen vanwege de coronacrisis.

Versoepeling urencriterium

Bent u een ondernemer met een eenmanszaak, vof of maatschap? En komt u door de coronacrisis tussen begin maart en eind mei niet aan het urencriterium van 24 uur per week (1225 uur per jaar)? Dan mag u er tijdelijk vanuit gaan dat u het urencriterium toch gehaald heeft, ook als dat in werkelijkheid niet het geval is. Op die manier kunt u toch gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten (o.a. zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve). Door het urencriterium te versoepelen wordt voorkomen dat u door de crisis geen recht meer heeft op de aftrek.

Verlaging gebruikelijk loon

Als ondernemer met een aanmerkelijk belang in een bv die door de coronacrisis omzetverlies lijdt, kan je het te betalen gebruikelijk loon verlagen. Deze verlaging zorgt voor minder belastingdruk omdat het loonheffingsdeel van dat gebruikelijk loon mee daalt. De Belastingdienst maakt de precieze voorwaarden later bekend. Duidelijk is wel dat de beperking van het gebruikelijk loon niet hoger mag zijn dan de daling van de omzet. Om de omzetdaling te bepalen kijkt de Belastingdienst naar de omzet van dezelfde periode vorig jaar.

Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling

Als werkgever mag u onder de werkkostenregeling een gedeelte van uw fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dat is de vrije ruimte. De vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 wordt in 2020 verhoogd van 1,7% naar 3%. Dat biedt u, als u daarvoor de financiële ruimte hebt, de mogelijkheid om uw werknemers in deze moeilijke tijd een hart onder de riem te steken, bijvoorbeeld met een bloemetje of cadeaubon. Ook kunt u dit inzetten om werknemers klaar te stomen voor de nieuwe anderhalvemeter samenleving. De vrije ruimte over uw fiscale loon boven de 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gehandhaafd.

Fiscale coronareserve

Het verlies over dit jaar mag je in je aangifte vennootschapsbelasting verrekenen met de winst van vorig jaar. Dit wordt ook wel een carry back genoemd. Een verlies over 2020 kunt u dus verrekenen met de winst over 2019. Normaal kan dit pas wanneer u aangifte hebt gedaan over 2020. Ook moet u al een definitieve aanslag over 2019 hebben ontvangen. Er kan dus veel tijd overheen gaan voordat u het verlies echt kunt verrekenen, waardoor ondernemers in nood komen. De overheid heeft daarom besloten dat het verwachte verlies over 2020, voor zover dat verband houdt met de coronacrisis, al in 2019 afgetrokken mag worden.

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s ) te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Dga’s hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan 500.000 euro (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen.

Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Kredietverstrekkers zoals banken kunnen hun klanten – die als gevolg van de coronacrisis tijdelijk niet in staat zijn aan hun betalingsverplichtingen te voldoen – de mogelijkheid bieden tot een betaalpauze van maximaal zes maanden. In deze periode hoeft dan geen of minder rente en aflossing betaald te worden voor de hypotheek. Let op: deze rente en aflossing moet uiteindelijk natuurlijk nog wel betaald worden. Aan het einde van de betaalpauze stelt u met uw kredietverstrekker een nieuw schema vast voor de betaling.

Contact

Heeft u vragen waar u, na het lezen nog geen antwoord op heeft gekregen? Bekijk onze lijst met relevante websites voor meer informatie of mail uw vraag naar info@wspnob.nl. Dan gaan we op onderzoek uit naar het antwoord en nemen we uw vraag mee in deze lijst van veelgestelde vragen tijdens de coronacrisis.

 

 

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.