Subsidies en regelingen voor coronacrisis

De overheid heeft ten behoeve van de coronacrisis diverse regelingen voor werkgevers getroffen. Wij hebben alle regelingen voor je verzameld op deze pagina. Per regeling vind je meer informatie en advies over hoe je gebruik kunt maken van de betreffende regeling. Onderstaand vind je een overzicht van regelingen waar je als werkgever gebruik van kunt maken.

 

Tegemoetkoming inkomsten en salarissen

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is een tijdelijke subsidie voor werkgevers en compenseert tot maximaal 90% van de loonkosten. Hierdoor kunnen vaste en flexibele werknemers toch worden doorbetaald. Een ondernemer die omzetverlies verwacht kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

Let op: je kunt de NOW op dit moment niet meer aanvragen. De NOW verving tijdens de coronacrisis de Regeling Werktijdverkorting (wtv). Inmiddels kun je weer gebruikmaken van de wtv. Met deze regeling vraag je een uitkering aan voor medewerkers voor niet-gewerkte uren. Bijvoorbeeld omdat je tijdelijk minder werk had door een brand binnen je bedrijf. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze zogenoemde Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. De Tozo-regeling geldt tot 1 juli 2021. Hier vindt u meer informatie over de aanvraag.

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is een regeling voor ondernemers die direct schade ondervinden aan de maatregelen ten behoeve van het coronavirus. Ondernemers kunnen ondernemers aanspraak maken op een belastingvrije gift van 4.000 euro. De TOGS is inmiddels gesloten en was geopend van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni. Het is niet meer mogelijk de TOGS aan te vragen. Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen mogelijk gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB is een belastingvrije tegemoetkoming van maximaal 90.000 euro voor MKB’ers met maximaal 250 werknemers. De regeling is beschikbaar voor ondernemers die ook onder de TOGS-regeling vallen. Zij kunnen deze tegemoetkoming krijgen voor maximaal drie maanden. De hoogte van de tegemoetkoming wordt gebaseerd op de omzetdaling, de bedrijfsgrootte en de hoogte van de vaste kosten. Ondernemingen kunnen pas terecht bij een omzetdaling van 30% of meer. De TVL-regeling is verleng tot 1 juli 2021. Je kunt de tegemoetkoming aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

TOFA staat voor Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten. Deze regeling is er voor flexibele arbeidskrachten die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hadden en geen beroep konden doen op een uitkering. Met de TOFA kunnen flexibele arbeidskrachten tóch aanspraak doen op een financiële hulp. De regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020. Let op: je kunt de tegemoetkoming TOFA niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is vanaf 27 juli 2020 gesloten. Meer info vindt u hier.

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de kunstenaars, makers en anderen die werken in het culturele en creatieve veld. Het kabinet komt de culturele en creatieve sector tegemoet met verschillende maatregelen voor de geleden schade. Meer informatie vindt u hier.

Bedrijven, zzp‘ers en freelancers in de mediasector kunnen gebruik maken van het kabinetsbrede-pakket voor bedrijven en ondernemers. Ook zijn er specifieke maatregelen voor de media, waaronder het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening. Meer informatie vindt u hier.

 

 

Versoepeling kredieten

De Corona-Overbruggingslening (COL) voor start-ups, scale-ups en innovatieve mkb’ers is opgezet omdat veel van hen niet in aanmerking komen voor de NOW-regeling, die is gebaseerd op een omzetdaling. Met deze regelingen kunnen deze ondernemers een lening aanvragen variërend tussen de 50.000 en 2.000.000 euro tegen een rente van 3%. Bij bedragen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Het geld mag niet gebruikt worden om andere leningen af te lossen. De kredieten worden verstrekt door de Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s).

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling uitbraak coronavirus(GO-C). De GO-C regeling is er dus voor ondernemers die krediet nodig hebben. Door de GO-C kunnen banken een 80% of 90% staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Het percentage staatsgarantie is afhankelijk van de omzet van de onderneming. Die staatsgarantie verkleint het risico voor banken op te verstrekken liquiditeitsfinanciering als gevolg van corona en vergroot hun mogelijkheden om geld uit te lenen. Leningen van maximaal € 150 miljoen zijn tot maximaal € 135 miljoen gegarandeerd. Alle info over de GO-C-regeling vind je op de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.

De BMKB-regeling is een overbruggingslening bedoeld voor MKB’ers met hooguit 250 personeelsleden. De overheid staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. De omvang van het borgstellingskrediet is vanwege de coronacrisis verhoogd van 50% naar 75%. De premie is verlaagd van 3,9% naar 2% en het garantiebudget verhoogd van 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. Ook is de looptijd van een krediet verlengd van twee naar vier jaar, zodat ondernemers meer tijd krijgen om deze terug te betalen. Daarnaast zijn de voorwaarden voor de BMKB worden versoepeld: banken krijgen bij de beoordeling de mogelijkheid om naast de liquiditeitsprognose ook de omzettoets mee te wegen. Op dit moment is zo’n liquiditeitsprognose namelijk voor veel ondernemers moeilijk te maken. De openstelling van de BMKB loopt tot eind 2021. Alle info over de verruiming en aanpassing van de BMKB vindt u op de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro. Wil je van deze regeling gebruik maken dan kun je contact opnemen met Qredits via de website of de hulplijn van Qredits 0546-534080.

De Klein Krediet Corona-regeling (KKC) is gericht op kleine ondernemers. De Nederlandse overheid gaat voor 95% garant staan voor € 750 miljoen aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot 50.000). Deze lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019. Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. Meer informatie vindt u hier.

 

 

Belastingmaatregelen

Door de coronacrisis kunnen ondernemers bijzonder uitstel van betaling van belasting aanvragen. Ook eenmanszaken en zzp’ers komen in aanmerking. Je kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor 3 maanden. Dit doe je via een online formulier. De uitstelperiode kan verlengd worden voor ondernemers met meer dan 20.000 euro belastingschuld. Ondernemers die daarvoor in aanmerking willen komen moeten een aanvraag doen per brief.

Je kunt betalingsuitstel vragen voor aanslagen:

 • Inkomstenbelasting
 • Zorgverzekeringswet
 • Vennootschapsbelasting
 • Loonheffingen
 • Omzetbelasting (btw)
 • Kansspelbelasting
 • Accijns
 • Verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
 • Assurantiebelasting
 • Verhuurderheffing
 • Energiebelasting en andere milieubelastingen

Let op: je kunt pas uitstel aanvragen nadat je een (naheffings-)aanslag hebt ontvangen. Doe dus op tijd aangifte. Op de website van de Rijksoverheid vind je meer info over de aanvraag.

Wil je jouw belastingschuld door corona aflossen? Daar krijg je 36 maanden de tijd voor. Ondernemers beginnen per 1 juli 2021 met het afbetalen van de belastingschuld die zij door de coronacrisis hebben opgebouwd met een vast bedrag per maand. Uiteraard is het ook mogelijk om eerder af te lossen als de ondernemer dit wil.

Verwacht je een lagere winst door de coronacrisis? En betaal je nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kun je jouw voorlopige aanslag wijzigen, zodat je direct minder belasting betaalt. Je doet dit door jouw inkomsten te wijzigen op jouw voorlopige aanslag. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die je in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijg je het verschil terugbetaald.

Voor alle belastingschulden geldt dat de invorderingsrente – de rente die ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn – tijdelijk van 4% naar 0,01% gaat. Ook de belastingrente wordt tijdelijk aangepast. Het tarief van de belastingrente is normaal gesproken 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Deze wordt nu ook tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Die tijdelijke verlaging van het rentetarief gaat op 1 juni 2020 in, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor die belasting geldt de verlaging vanaf 1 juli. De verlaging van de invorderingsrente wordt verlengd tot en met 31 december 2021.

Werkgevers die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en daarbij g-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om deze rekeningen tijdelijk te laten deblokkeren. Met name bouwbedrijven en uitzenders gebruiken dit soort rekeningen. Normaal kan bij deblokkering alleen het zogenoemde overschot op de g-rekening vrijgegeven. Door de coronacrisis kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor loonheffingen of btw. Voor die aanslagen moet je dan wel eerst bijzonder uitstel van betaling vragen vanwege de coronacrisis.

Ben je een ondernemer met een eenmanszaak, vof of maatschap? En kom je door de coronacrisis tussen begin maart en eind mei niet aan het urencriterium van 24 uur per week (1225 uur per jaar)? Dan mag je er tijdelijk vanuit gaan dat je het urencriterium toch gehaald hebt, ook als dat in werkelijkheid niet het geval is. Op die manier kun je toch gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten (o.a. zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve). Door het urencriterium te versoepelen wordt voorkomen dat je door de crisis geen recht meer hebt op de aftrek.

Als ondernemer met een aanmerkelijk belang in een bv die door de coronacrisis omzetverlies lijdt, kan je het te betalen gebruikelijk loon verlagen. Deze verlaging zorgt voor minder belastingdruk, omdat het loonheffingsdeel van dat gebruikelijk loon mee daalt. De Belastingdienst maakt de precieze voorwaarden later bekend. Duidelijk is wel dat de beperking van het gebruikelijk loon niet hoger mag zijn dan de daling van de omzet. Om de omzetdaling te bepalen kijkt de Belastingdienst naar de omzet van dezelfde periode vorig jaar.

Als werkgever mag je onder de werkkostenregeling een gedeelte van jouw fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor jouw werknemers. Dat is de vrije ruimte. De vrije ruimte over jouw fiscale loon tot en met € 400.000 wordt in 2020 verhoogd van 1,7% naar 3%. Dat biedt jou, als je daarvoor de financiële ruimte hebt, de mogelijkheid om jouw werknemers in deze moeilijke tijd een hart onder de riem te steken, bijvoorbeeld met een bloemetje of cadeaubon. Ook kun je dit inzetten om werknemers klaar te stomen voor de nieuwe anderhalvemeter samenleving. Voor de vrije ruimte over jouw fiscale loon boven de 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gehandhaafd.

Het verlies over dit jaar mag je in je aangifte vennootschapsbelasting verrekenen met de winst van vorig jaar. Dit wordt ook wel een carry back genoemd. Een verlies over 2020 kun je dus verrekenen met de winst over 2019. Normaal kan dit pas wanneer je aangifte hebt gedaan over 2020. Ook moet je al een definitieve aanslag over 2019 hebben ontvangen. Er kan dus veel tijd overheen gaan voordat je het verlies echt kunt verrekenen, waardoor ondernemers in nood komen. De overheid heeft daarom besloten dat het verwachte verlies over 2020, voor zover dat verband houdt met de coronacrisis, al in 2019 afgetrokken mag worden.

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s ) te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Dga’s hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan 500.000 euro (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen.

Kredietverstrekkers zoals banken kunnen hun klanten – die als gevolg van de coronacrisis tijdelijk niet in staat zijn aan hun betalingsverplichtingen te voldoen – de mogelijkheid bieden tot een betaalpauze van maximaal zes maanden. In deze periode hoeft dan geen of minder rente en aflossing betaald te worden voor de hypotheek. Let op: deze rente en aflossing moet uiteindelijk natuurlijk nog wel betaald worden. Aan het einde van de betaalpauze stel je met jouw kredietverstrekker een nieuw schema vast voor de betaling.

 

Contact

Heb je vragen over deze regelingen voor werkgevers? Neem contact met ons op! Wij helpen je graag.

Neem contact met ons op!

 

Graag advies?
We helpen je graag!

Bel (085) 13 04 062

 

Of laat je gegevens achter en dan nemen we contact met je op.

Top