Miljoenennota 2022: dit verandert er op het gebied van subsidies voor werkgevers en HR

De miljoenennota is weer bekend. Op de derde dinsdag van september is het Prinsjesdag, deze dag biedt de minister van Financiën de Rijksbegroting en de Miljoenennota in de Tweede Kamer aan. Deze financiële stukken laten zien waar de overheid de uitgaven voor begroot. Een belangrijk onderdeel voor de sector werkgelegenheid is het thema subsidies. In dit artikel lees je welke ontwikkelingen rondom subsidies effect zullen hebben op HR en werkgevers.

Welke ontwikkelingen zijn er bekend?

Hieronder lees je een opsomming van de ontwikkelingen die de meeste impact hebben op HR en werkgevers. Vervolgens lichten we de in de rest van dit artikel alle ontwikkelingen toe.

 1. Stijging van budget voor R&D (Research en Development)
 2. EIA en MIA budgetten omhoog
 3. Stimuleringsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) aangepast
 4. Verhoging Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)
 5. Nieuwe subsidieregeling voor circulaire ketenprojecten
 6. STAP-budget uitgebreid voor praktisch geschoolden
 7. Aftopping 30 procentregeling
 8. Loonkostenvoordelen gewijzigd
 9. Ondersteuning van kwetsbare jongeren naar werk

 

 1. Stijging van budget voor R&D (Research & Development)

Het beschikbare budget voor volgend jaar vanuit de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk neemt toe met 34 miljoen euro. Deze wet vergoedt een deel van de kosten voor ontwikkeling of verbetering van een product, dienst of proces. Het nieuwe budget is 1.370 miljoen euro voor onderzoek en ontwikkeling (R&D).

 

 1. Regelingen voor milieuvriendelijke middelen en technieken omhoog (MIA en EIA)

Steeds meer bedrijven investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken. Voor deze verduurzaming zijn er twee regelingen: de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en de Energie-Investeringsaftrek (EIA). De verhoogde vraag vanuit bedrijven zorgde dat er een groter budget beschikbaar komt: het budget voor de MIA is met 50 miljoen euro verhoogd, de EIA gaat omhoog met 100 miljoen euro.

 

 1. Stimuleringsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) aangepast

De Stimuleringsregeling duurzame energie en klimaattransitie is er als stimulans om hernieuwbare energieproductie te ontwikkelen om CO2-uitstoot te verlagen. Dit jaar wordt de regeling voor een aantal nieuwe categorieën opengesteld zoals waterstofinstallaties die direct aan wind- of zonneparken gekoppeld zijn en elektrificatie in de industrie door middel van hybride glasovens. Er vindt een berekening plaats waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel CO2-uitstoot wordt bespaard in verhouding tot de kosten die gesubsidieerd worden. Bijzonder aan deze regeling zijn de openstellingsrondes, de mate van vermindering van CO2-uitstoot bepaalt of je eerder of later een aanvraag kan indienen. In dit artikel van Rijksoverheid lees je hoe dit werkt.

 

 1. Verhoging Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Vanuit het Klimaatfonds is 100 miljoen euro extra beschikbaar voor isolatiemaatregelen in de gebouwde omgeving. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het beschikbare budget in 2023. Het doel is om isolatie bij bestaande gebouwen te stimuleren.

 

 1. Nieuwe subsidieregeling voor circulaire ketenprojecten

De SCE (Subsidieregeling Circulaire Economie) wordt uitgebreid. Deze toevoeging is gericht op projecten waarin ondernemers – in ene keten – samen een product, proces of dienst circulair ontwikkelen of realiseren. Per ondernemer kan 50 procent van de subsidiabele kosten ingediend worden, met een maximum van 20.000 euro per ondernemer. Hierop aansluitend start in 2023 een programma om ontwikkeling en opschaling van recycling te stimuleren in het mkb.

 

 1. STAP-budget uitgebreid voor praktisch geschoolden

Het bestaande STAP-budget krijgt een uitbreiding dat gericht is op praktisch geschoolden. Er wordt extra budget toegevoegd specifiek voor mensen met maximaal een mbo-4 diploma. Lees verder over het STAP-budget.

 

 1. Aftopping 30 procentregeling

Een wijziging op het gebied van loonkostenvoordeel voor werkenden uit het buitenland. De overheid komt mensen uit het buitenland die in Nederland werken tegemoet. Deze mensen mogen een deel van hun loon onbelast ontvangen, zij dragen geen belasting af over dat bedrag. In de miljoenennota is vastgesteld dat er een beperking komt op het loonbedrag dat onbelast mag blijven. Er is een maximum van 216.000 euro – de Balkenende norm – vastgesteld, waarvan dus 30% onbelast mag blijven.

 

 1. Loonkostenvoordelen gewijzigd

Het kabinet heeft een wetsvoorstel in voorbereiding waarin twee wijzigingen in de systematiek van de LKV’s worden voorgesteld. Zo is het voorstel om LKV structureel beschikbaar te maken in plaats van maximaal drie jaar na in dienst treden. En werkgevers zouden LKV voor alle werknemers die ze in dienst hebben aan mogen vragen. Niet alleen voor werknemers die ze recent hebben aangenomen. Ook wordt de doelgroepverklaring afgeschaft. Naar verwachting treden de wijzigingen in per 2025.

 

 1. Ondersteuning van kwetsbare jongeren naar werk

Gemeenten krijgen in 2023 8 miljoen euro voor het ondersteunen naar werk van schoolverlaters met een structurele achterstand op de arbeidsmarkt. Dit betreft jongeren zonder startkwalificaties uit praktijk of voortgezet speciaal onderwijs. Het beschikbare budget wordt ingezet om te zorgen voor onderlinge samenwerking tussen scholen, instanties en gemeenten met als doel jongeren te begeleiden in het vinden en behouden van werk.

 

Weet jij of je optimaal gebruikmaakt van de beschikbare subsidies? Laat je adviseren door een adviseur van het WSP Noordoost-Brabant. Neem contact op met de helpdesk.

Neem contact met ons op!

Top